Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

Τα ποιήματα είναι σταφύλια


Τα ποιήματα είναι
κείμενα που κρέμ
ονται σαν σταφύλ
ια από κληματαρι
ές που σκεπάζουν
τα καλοκαίρια μα
ς

Σήκωσε το χέρι κ
αι κόψε ένα – αν
το φτάσεις οι λέξ
εις του θα εκρήγν
υνται μέσα στο σ
τόμα σου διαρκώ
ς

Αν δεν το φτάσει
ς πες πως ήταν α
γουρίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια: